Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Xadieu.com

Tại Xadieu.com, chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi chắc chắn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với Xadieu.com.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Xadieu.com thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty. Người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của Xadieu.com có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này.

Xadieu.com có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Xadieu.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm cập nhật website của chúng tôi. Nếu người dùng tiếp tục đăng nhập vào website Xadieu.com có nghĩa là bạn đã chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới nhất của chúng tôi.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân Người dùng

Xadieu.com sử dụng thông tin thu thập từ Người dùng cho các mục đích chung sau:

Xác định và xác thực tài khoản của bạn (đề phòng các trường hợp tài khoản ảo với mục đích xấu)

Cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu mà website mong muốn bạn có sự trải nghiệm tốt nhất.

Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của chính phủ.

Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website Xadieu.com.

Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm bởi chính phủ được nêu trong Quy định sử dụng của website của chúng tôi.

Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Xadieu.com sẽ có thông báo cho Người sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.

2. Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

Thông tin của Người dùng sẽ được Xadieu.com lưu lại trên hệ thống trong các trường hợp thường gặp sau:

Khi Người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ của Xadieu.com.

Khi Người dùng tương tác với Xadieu.com, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

Khi Người dùng muốn  phản hồi hoặc khiếu nại với Xadieu.com.

Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Xadieu.com vì bất kỳ lý do nào.

Các trường hợp khác mà Xadieu.com thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.