Hạch toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Hạch toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Hạch toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200 /2014/TT-BTC bao gồm những điều lệ gì và nội dung của hạch toán thế nào thì bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn cho quá trình thống kê số liệu của bạn.Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Khái niệm về chênh lệch tỷ giá hối đoái

 • Là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái xảy ra trong các trường hợp như mua bán, trao đổi hoặc thanh toán bằng ngoại tệ ( trong thời gian nhất định, thường là 1 năm), chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang nội tệ.
 • Các loại tỷ giá thương dùng trong hạch toán: tỷ giá giao dịch thực tế, tỷ giá ghi sổ kế toán. 

Cách để xác định tỷ giá ghi sổ

 • Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là tủy giá được xác định liên quan đến giao dịch đã phát sinh tại một thời điểm nhất định. Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được áp dụng để ghi sổ kế toán cho bên Nợ đối với tài khoản phải thu bằng ngoại tệ đã ứng trước của khách hàng hoặc ghi vào bên Có đối với tài khoản phải trả đối với khoản tiền ngoại tệ đã ứng trước cho người bán.
 • Tỷ giá bình quân gia quyền là tỷ giá được tính bằng cách lấy tổng giá trị của từng khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ chia cho số lượng nguyên tệ thực có tại thời điểm đó.

Hạch toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

 • Nghĩa vụ của doanh nghiệp lúc này là theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản như tiền gửi ngân hàng, khoản phải thu, khoản phải trả, vốn góp chủ sở hữu, tiền mặt.
 • Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong cùng kỳ đều phải được phản ánh vào doanh thu hoạt động tài chính ( nếu sinh lãi) và chi phí tài chính (nếu lỗ) của kỳ báo cáo.
 • Doanh nghiệp không được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị tài sản dở dang.
 • Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của các ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp đã thực hiện những giao dịch kể trên vào thời điểm lập Báo Cáo tài chính theo quy định của hạch toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200 của Việt Nam.

Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Hạch toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Trường hợp 1

Mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ nhưng chưa thanh toán, khi vay hoặc nhận nợ nội bộ bằng ngoại tệ, căn cứ tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế tại ngày giao dịch ghi:

 • Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 627, 641, 642
 • Có TK 331, 341, 336

Trường hợp 2

Mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ

 • Nợ TK 151, 152, 153, 156, 157,211,213,217,241,23,627,642
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
 • Có TK 111(1112), 112(1122) 
 • Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái)

Trường hợp 3

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ bao gồm nợ phải trả người bán, nợ vay từ nước ngoài, nợ nội bộ,…

 • Nợ các TK 331, 336, 341,… (tỷ giá ghi sổ kế toán)
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
 • Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá ghi sổ kế toán).
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái).

Trường hợp 4

Khi ứng tiền cho người bán bằng ngoại tệ để mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ

– Kế toán phản ánh số tiền ứng trước cho người bán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, ghi:

 • Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá thực tế tại ngày ứng trước)
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
 • Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
 •  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái)

– Khi nhận vật tư,hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ từ người bán:

+ Đối với giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã ứng trước cho người bán, ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước:

 • Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642
 • Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá thực tế ngày ứng trước). 

+ Đối với giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ còn nợ chưa thanh toán tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (ngày giao dịch), ghi:

 • Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 (tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch)
 •   Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá thực tế ngày giao dịch).

Lời kết 

Hy vọng bài viết sẽ mang lại những kiến thức bổ ích về hạch toán tỷ giá theo thông tư 200 để mọi người có thể nắm bắt về những quy định trong quá trình thống kê các giao dịch của doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

xadieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *